Algemene voorwaarden

De Eco Reinigers
Verdigreen Cleaning BVBA
Vogelzang 50
2980 Halle  – Zoersel
BE0675.607.671

Algemene voorwaarden van de website

1. Aansprakelijkheid voor de inhoud
De Eco Reinigers besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van de site. De Eco Reinigers kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden diensten en producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden.  De Eco Reinigers  kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De Eco Reinigers kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. Evenmin is De Eco Reinigers aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website.

2. Merken en handelsnamen
De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam de Eco Reinigers , zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de Eco Reinigers .

3. Intellectuele rechten
De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder niet limitatief inbegrepen benamingen, logos, verstrekte informatie, gegevens) met betrekking tot de site van De Eco Reinigers komen toe aan De Eco Reinigers . Elk gebruik ervan of van gelijkwaardige tekens is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Eco Reinigers .

4. E-mail correspondentie
Door het bezoeken van onze website en het versturen van e-mails naar De Eco Reinigers geeft u te kennen dat u geen beroep wenst te doen op eventuele eigendomsaanspraken en/of het doen gelden van auteursrechten op uw communicatie. We behouden ons het recht toe, de informatie die u ons toestuurde naar eigen voorkeur te gebruiken.

Algemene Voorwaarden van Verdigreen Cleaning BVBA

Algemene voorwaarden van de Verdigreen Cleaning  BVBA kantoorhoudende te Vogelzang 50, 2980 Zoersel, zoals deze op 10 mei 2017 onder BE0675.607.671.

1. Onze prijzen zijn steeds geldig voor de totaliteit van deze offerte. Indien de hoeveelheden zouden wijzigen of indien er slechts delen van de offerte zouden besteld worden, behouden wij het recht onze prijzen te herzien.

2. Facturen zijn contant betaalbaar tenzijn anders overeengekomen.Onze prijzen zijn nettoprijzen, exc. BTW. Alle kosten die voortvloeien vanuit de bank zijn ten kost van de klant. Indien de hoeveelheden vermoedelijk zijn, wordt na de reiniging tegensprekelijk opgemeten en verrekend in min of meer aan de opgegeven eenheidsprijzen.

3. Facturen zijn onmiddellijk betaalbaar. Indien een factuur slechts gedeeltelijk of niet betaald is binnen de 15 kalenderdagen na datum van de factuur, zal er van rechtswege het totaal bedrag van de factuur vermeerderd met een nalatigheidsintrest van 15% per maand worden aangerekend. Tevens zal een schadervergoeding van 10% verschuldigd zijn. Bij niet – betaling zullen alle kosten ten laste zijn van de koper.

4. De firma Verdigreen Cleaning BVBA neemt geen enkele verantwoordelijkheid bij:

  • Wit zand dat door regen of wind wordt weggewaaid of gestroomd.
  • Verkleuren van wit zand
  • Ontkiemen van onkruid
  • Witte aanslag op de bestratingen
  • Verzakkingen van het gereinigde oppervlak

Fouten die geen verband houden met de beroepskennis.

De verantwoordelijkheid is altijd beperkt tot het totaal bedrag van de factuur. Alle klachten met betrekking tot de uitgevoerde werken of geleverde materialen dienen per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na het factuurdatum in ons bezit te zijn. Na deze datum worden geen klachten meer aanvaard.

5. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.